HELYEK
A családhoz köthető települések

Aranyos-Medgyes (más formában. Aranyos-meggyes, Aranyosmeggyes) a ma Romániához tartozó partiumban, Szatmár megyében található. Sokszor – nem ritkán a Mednyánszky családdal kapcsolatos okmányokban, publikációkban is – összekeverik Medgyes nevezetű várossal, de a két település nem azonos.

 

Több nevezetes ura is volt Aranyos-Medgyesnek. Templomát a Báthoryak építették, majd a Lónyaiak birtokolták, a XIX. században a Wesselényi családé lett a település. Ma is itt található a Wesselényiek sírboltja.

Négyszögletes alaprajzú, sarokbástyás várkastélya a kárpát-medencei reneszánsz építész egyik legszebb darabja.

 

Mednyánszky Mátyás fia, Miklós (+1615-1620), Zrinyi és Pálffy Miklós után, a XVI. és XVII. század fordulóján Báthory István erdélyi udvarában teljesített szolgálatot. Érdemei elismeréséül (pro fidelibus servitiis) kapta a fejedelemtől Aranyos-Medgyest. Miután Báthory elfoglalta a lengyel trónt, Miklós Bánffy Jánossal Beczkóra költözött – később ez vált a család fészkévé.

Testvére, Benedek – aki szintén a fejedelem szolgálatában állott -, azonban Aranyos-Medgyesen maradt, ott is hunyt el. Csak leánygyermeke volt, ezért írhatta Mednyánszky Dénes kéziratos családtörténetében: "innét könnyen magyarázható, hogy Aranyos-Medgyesen a Mednyánszky-birtok és név csakhamar feledésbe ment, fiörökös nem lévén. Ki a birtokban a nevet is képviselte és fenntartotta volna. (...) A XVII. század második negyedében épült az aranyos díszű nagy Lónyai kastély és valószínű, hogy ebbe beleolvadt amaz árván hagyott kis töredék, és e múlékonyságban fekszik oka, hogy Aranyos-Medgyesen most már nem lehet felfedezni a Mednyánszky-birtoknak valami helyi nyomdokát..."

 

Miklós, mikor Beczkóra ment lakni, kéri Trencsén megyétől Armalis expeditioját (a nemesi levelének, igazolásának kiadását). Ismereteink szerint ezen jelenik meg először a "de Aranyos-Medgyes" preaditium, azaz előnév, melyet Miklós a család Magyarországon más ágaitól megkülönböztetésül használ. Fiai, Jónás és János már aranyosmedgyesieknek írják magukat. Miklós sorsáról keveset tudunk, valamikor az 1615-20-as évek körül hunyt el.

 

Mednyánszky Dénes megemlékezik arról, hogy unokafivére, Ede (a festő Mednyánszky László atyja) fiatal házasként megfordult Aranyos-Medgyesen, s ő még látta a temetőben az ott elhunyt Mednyánszkyak sírkövét.

 

Dénes, mikoron a család genealogiájával kezdett foglalkozni, több ízben is megkereste az aranyos-medgyesi elöljárókat, egyházi felelősöket, kérve segítségüket a család ottani múltjának felkutatatásához. Miután választ nem kapott, pár évre rá személyesen is elutazott a településre egy, a vidéken járatos ismerősével. Így ír erről: "Aranyos-Medgyesen ráakadtunk egy ott lakó volt megyehivatalnokra, ki rámutatva a frissen kimeszelt templomra és még körülfekvő építési hulladékra, jelenté, hogy tavaly fejezték be a teljes templomrenoválást, mely munkához a kőművesek felhasználták erős jó anyagnak a számos nagyobb régi sírköveket és beépítették a fundamentum erősítésére…(...) Fájdalom, két évvel elkésett megjelenésem a helyszínen, pótolhatatlan veszteség adatszerzésre nézve"”

 

Aranyos-Medgyesen így ma már nem lelhető fel a család emléke.

 


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: