A család története a XIII.századtól a XX.századig

 

A kezdetek, a Mednyánszky család neve

 

A Mednyánszky családban évszázadokon át öröklött családi hagyomány, miszerint az elődők II. András királlyal Halicsból költöztek be Magyarországra, s honosításukra 1227-ben, azaz az Aranybulla után öt évvel került sor.

 

Az első, név szerint említett családtag a Joannes de Mezne de miles volt.

Nevének, és a Mednyánszky név magyarázatát Mednyánszky Dénes az 1895-1901 között írott geaológiájában - kéziratban fennmaradt - (családtörténetében) így magyarázza:

  

Nagy Lajos király az 1347. évi majd az 1356. évi nápolyi hadjáratában vitézül küzdő Joannes-nek a Trencsén vármegyei Medne település és ezzel együtt magyar nemességet adományozta, "melyről a Magyarországban honosult ezentúl magyar családnak neve is származott, a vágvölgyi vidék következtében szláv képzőraggal."

(...)

 "Előzetesen egyszer mindenkorra legyen megjegyezve a név írása változatai tárgyában a Mezne - Medzne - Medne alakokra nézve, hogy e külömbözetek pusztán phoneticus jelenségek a mennyiben szláv ejtésben a sziszegő "dz" vagy lágyabban a "d" hanghoz vagy élesebben a "z" hanghoz közeledve ejtetik; - a név alapszava lévén "medzi=között, közepett=inter" és ezen birtok területi fekvését jelzi, ugyanis beékelve s körülfogva szigetként két hatalmas várurodalom kebelében - Oroszlánkő és Lednicz - között, mint például a latin "intermamnium", "intermontium" és efféle szóképzések, annyira, hogy  Mednének sha nem volt saját független kijárása a nagy közlekedési országos útvonalokra, hanem csak a körülfogó uradalmak határain keresztül.

 (...)

... mely mindennek daczára egy fél évezreden át magilan fenn tudta tartani magábazárkózott önállását, noha mindössze csak tizenegy házhelyből állott, mely azonban Clan-szervezetet képviselt, minthogy jobbágyföld benne nem létezett, és az öszves lakosság eredetileg a család ivadékaiból vezette le származását."

  

Az 1227. évi honosítási oklevél nem lelhető fel, azonban Nagy Lajos hártyaokmányra írott adománylevele az 1830-as években a mednei birtokon még megvolt, többen be is számolnak létezéséről. Ez foglalta magában Joannes de Mezne hőstettét, mikor is egy ütközet során a király alá adta saját lovát - s mely hőstett jutalmaként kapta a nemesi címet, és a birtokot. Az oklevelet az 1830-40 között tudományos kutatás céljára kölcsönkérték a családtól, azóta nyoma veszett.

 

A CSALÁD TÖBB ÁGRA VÁLÁSA

  

Az ősi birtok: Medne

  

Még 1889-ben is Mednén hét Mednyánszky család élt - ezeket melléknevekkel különböztették meg. Ismét Mednyánszky Dénest idézem:

 

"A községi terület öszves határa mindenestül együtt 501 magyar hold, mely felvolt osztva 48 részre. - a helyiségben van ősidőktől 11 házhely, melyek egy közös törzsből eredett ágakat képviselnek, és helybeli melléknevekkel megkülönböztetnek: /1889. évben volt állapot:/

 - Mednyánszky Dolni vagy Alsó

 (...)

 - Mednyánszky Garaicsek

 - Mednyánszky Garai

 - Mednyánszky Trpek

 - Mednyánszky Kudelka - ezekből a beczkói ág

 - Mednyánszky Potocsni hajduch

 - Mednyánszky Janossko

  

Aranyos-Medgyesi és a beczkói ág

 

A család évszázadok óta viselet nemesi előneve a "mednei és aranyos-medgyesi" preaditum.

A partiumi (s nem erdélyi) Aranyos-Medgyest az erdélyi udvarnál szolgálatot teljesítő Miklós kapta érdemei jutalmául Báthory Istvántól. Miután Báthory elfoglalta a lengyel trónt, Miklós Bánffy Jánoshoz, a bolindóczi, más néven beczkói várúrhoz került mint titkár, s ott is ragadt. Vele kezdődik a család beczkói ága, mely a legtöbb s leghíresebb Mednyánszkyakkal ajándékozta meg a hazát. Róla annyit tudunk még, hogy 1620-ban hunyt el, fia volt az a Jónás, ki már Beczkón született.

Testvére, Benedek Aranyos-Medgyesen telepedett le, neki csak lány leszármazottja született.

 

A Beckón letelepedett ágból született Antal 1750-ben Mária Teréziától kap bárói rangemelést. Pál ága azonban két nemzedék után kihal, a bárói rangot Mednyánszky Antal és leszármazottai viszik tovább egészen a jelenkorig.

Ebben az ágban olyan neves családtagokat sorolhatunk fel, mint a tudós Alajos és fia, Dénes, a 48-as szabadságharc első mártirja, Mednyánszky László őrnagy, vagy a harcos tábori lelkész, Cézár. a

Szintén beczkói születésű Mednyánszky László festő, az előbbi unokaöccse, a család legnevezetesebb tagja. a

 

Pozsonyi ág

 

Miklóstól származik a család pozsonyi ága is. Jónás testvére, a detrekői várkapitány János (+1672) Pozsonyban telepedett le. Fia, Pál az, aki 1688-ban a család első bárói rangra emelését kiérdemli (I. Lipót adományozza számára 1688. XII. 20-án kelt oklevelében). A család azonban három nemzedék után, a pozsonyi Antal gyermekeivel kihal. Pál és fia Pál Lipót nagy vagyont szerez (Pozsonyban is van két palotájuk), de az utódok a vagyont felélik.

  

Sissó-i ág

 

A Mednyánszky család három nemzedéke nevezhette magát sissói leszármazottúnak a XIX. századig. András unokája, Ferenc költözött Sissóra. Két fia született, kik közül János a gödöllői Grassalkovich uradalom jószágigazgatója volt. Az ő lánya volt az a Mednyánszky Berta, akibe Petőfi halálosan beleszeretett, s akit feleségül is kért apjától. Petőfi a teljesületlen szerelem hatására írta Szerelem gyöngyeinek című kötetben összegyűjtött verseit.

Bertának három fiútestvére volt (Tivadar, Ede és János), nagybátyjának Józsefnek pedig három fiú leszármazottja (György, Ernő és József). Ők már megélték XX. századot, így a ma élő Mednyánszkyak részben őket tudhatják ősüknek. A családfa utóbbi egy évszázados felállítása még a jövő feladata...

A sissói ág az eredeti nemesi címert a Mednyánszky Dénes által leírt változatban használta: "A három nyíl alatt függ vadászkürt, felül oldalt csillag és félhold. Birtokomba került egy markos nagy vaspecsét sárgaréz nyomólappal, körülírásban a név predicatuma: da eadem et Kis.Cheviny /: Chlivény, oszlán táján, hol kis birtokuk is volt.:/".

Ezt a címert láthatjuk a fent említett Mednyánszky János sírján a szlovákiai Szedmerőc (Sedmerovce) temetőjében.

 

Miglészi ág

 

A család zempléni ágának eredetéről annyit tudunk, hogy 1764-ben az akkor már miglészi előnevet viselő Mihály  a Zemplén vármegyei Sajó-ládra, költözik Fia, Antal Egerben telepszik meg. Négy fiúgyermeke közül kettő egyházi szolgálatba áll (József egri kanonok, János minorita szerzetes lesz), ám negyedik fia az a nevezetes Sándor, ki Klapka mellett harcol a komáromi várban, majd elkíséri őt száműzetésébe is.

 

Mednyánszky Dénes kéziratban fennmaradt családtörténete és címerleírása szerint a miglészi ág ugyanazt a címert használja, mint a beczkói ág, ám a bárói korona nélkül. Ebből arra lehet következtetni, hogy a miglészi ág valamikor az 1688-as bárói rangra emelés előtt vált ki a családból.

 

Napjainkban a két, dokumentáltan fennmaradt Mednyánszky család, a bárói beczkói és a nemesi miglészi tagjai mellett minden bizonnyal a sissói ág tagjai is megtalálhatók hazánkban, no és persze a környező országokban. Többen nevük végén -i betűt használnak –y helyett, de ezzel együtt a nagy család tagjai ők is…

 

PAPOK, KATONÁK, HIVATALNOKOK, TUDÓSOK

  

Legyenek bár a család bármely ágának tagja, a Mednyánszkyak az elmúlt évszázadok során mindig a haza szolgálatában állottak. Itt szinte lehetetlen felsorolni, ki, melyik családtag milyen szerepet, állást töltött be, de néhányat nem lehet említés nélkül hagyni.

Mednyánszky József, az 1849-ben Haynau által kivégzett László atyja azt tartotta, minden nemesi család akkor marad fenn, ha "Egy fiú a hadseregben, egy az államgépezetben, egy pedig az egyházban". 

A Mednyánszkyak között találunk várkapitányokat, mint Jánost, aki Várpalota, vagy  egy később élt Jánost, ki Detrekő kapitánya volt. A legmagasabb katonai beosztást az 1780-ban elhunyt Miklós érte el, aki altábornagyi rangig vitte, s nem kisebb vár, mint az itáliai Mantua várának volt parancsnoka. Legnevesebb - és időben hozzánk legközelebb álló - a Haynau által kivégzett honvéd őrnagy, László.

A Mednyánszkyakhoz mindig közel állt a tudomány, melybe beletartozott az akkori időkben igen nagyra tartott hivatali szolgálat - több alispán is volt a családban, de Alajos például egészen a főispánságig vitte -, vagy az irodalmi, tudományos tevékenység. Fia, Dénes a selmeci főbányagrófságig vitte, ő volt a Selmeci Bányászati Akadémia igazgatója is.

  

A különböző forrásokban az összesen mintegy 55-56 beazonosítható foglalkozással rendelkező családtag közül tizenegyen választottak katonai pályát, nyolcan udvari, míg tizenegyen közhivatali állást töltöttek be. Majd' ötödük, tíz családtag lépett egyházi szolgálatba az évszázadok során, voltak közöttük egyszerű falusi papok is, de többen igen  magas egyházi rangot (egri kanonok, földvári apát) szereztek.

 A XIX. században négy Mednyánszkyt tudunk felsorolni, akik országgyűlési képviselők voltak: Dénes, Árpád, Sándor és Ede. Tudósi, művészi pályát hat Mednyánszky választott, közöttük a világhírű festőművész, László.

  

A család a legnagyobb magyar főúri családokkal állt rokonságban: a beczkói hét nemes családot (Révay, Nádady, Esterházy) a kezdetektől fogva rokoni szálak fűzték a Mednyánszkyakhoz, de találkozunk a házastársak között Andrássy, Majláth, Ghyczy, Bay leszármazottakkal is.

  

MEDNYÁNSZKYAK A XX. SZÁZADBAN

 

A századforduló után, de főként a két háború között a család tagjai szerteszét szóródtak az országban, a világban.

Mednyánszky Dénes családfáját, a család történetét feldolgozó kéziratát 1900-ban lezárta. Az ezt követő évek történései, a család tagjainak sorsa egyelőre még feldolgozatlan, de remélem, hamarosan mód lesz ezt pótolni.

 

A XX. században – így napjainkban is – a család számos tagja szerzett jogosan megérdemelt hírnevet magának.

 

1926. decemberében Londonban rendezik az első nemzetközi asztalitenisz-versenyt. A házigazdákon kívül Németország, Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia és India csapata vesz részt.

Az első asztalitenisz-világbajnokságon elsöprő fölénnyel nyernek a magyarok: férfi egyesben az akkor harmincöt éves Jacobi Roland, a nőiben viszont a tíz évvel fiatalabb Mednyánszky Mária neve került az első világbajnoki eredménylista élére. A férfi páros trófeája a Jacobi-Pécsi Dániel kettősé lett, míg a vegyes párost a Mednyánszky-Mechlovits Zoltán duó nyerte.   

Mednyánszky Mária ezután még négyszer nyer egyéni világbajnoki címet, összesen (páros versenyszámokkal együtt) tizennyolcszor állhat a világ legjobb asztaliteniszezőjeként a dobogó legmagasabb fokára.

 

Több mint 50 éven át volt tagja  a Fővárosi Operettszínháznak Mednyánszky Ági, a Szabó család nélkülözhetetlen Icukája, ki a két világháború között nővérével együtt lép fel zenész színházakban, és már 17 évesen komoly szerepeket játszik filmekben is. Évtizedeken át a hazai színjátszás meghatározó tagja, és csendes jókedélységével, szeretetre méltó természetével mindenki kedvence. Főbb filmszerepei: Heten mint a gonoszok (1943), Szováthy Éva (1944), Kétszer kettő néha öt (1955), Szemüvegesek (1969).

1957-ben, a magyarországi televízióadás beindulásakor Mednyánszky Ágit kérik fel az első tévébemondónői feladat ellátására: az arcával, hangján szólalt meg hazánkban először az új technikai vívmány.

Bár egész életében játszott a színpadon, az utolsó éveiben egyre több, és több szerepet kapott; újra felfedezték a rendezők. 2010-ig játszott színházában a Kabaré, a Cigánybáró, a Muzsika hangjai, Marica grőfnő és más darabokban.

Az elmúlt évek meghozták számára a sokáig elmaradt szakmai megbecsülést is: elsőként ő kapta meg a MASZK Színészegyesület Gobbi Hilda díját, és 2004-ben a Magyar Operett Napján Életmű-díjjal jutalmazták. A Fővárosi Operettszínház örökös tagja. Állami kitüntetést soha nem kapott, de őt ez nem zavarta – többre becsülte a kollégái és a barátai elismerését.

Mednyánszky Ági említett nővére az a Mednyánszky Henriett, aki balett tánctanárként fiatalok ezreit tanította a modern balett rejtelmeire.

Sajnos ma már egyikük sincs velük. Ági 2015-ben Henni 2017-ben hagyott itt minket.

 

Hennire tanítványai sok-sok évtizeddel később is szeretettel emlékeztek. Fia Balázs Péter, a neves színművész, jelenleg a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója.

 

 


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: